اطلاعیه و ثبت نام اردوی تفریحی

بنا بر قرارداد شهریه ، اردو اردیبهشت 1403 همگانی و همه دانش آموزان با هزینه مدرسه اعزام خواهند شد.

به جهت شادابی و نشاط بیشتر دانش آموزان چهار مدل اردوی تفریحی در بازه زمانی 1 تا 20 اسفند در نظر گرفته شده است.

سهمیه هر کلاس در هر مدل اردو فقط ۴ نفر می باشد.

شما می توانید در فرم الکترونیکی ذیل نسبت به انتخاب ۲ مدل اردو به ترتیب اولویت اقدام نمائید.

هزینه 180 هزار تومان
موجهای آبی
هزینه 150 هزار تومان
هلیوم پارک
هزینه 50 هزار تومان
سینما
هزینه 320 هزار تومان
سزرمین برفی
مجموعه مدارس ناصر نوین